yeşil kimya

 

Yeşil Kimyanın İlkeleri
 

 
İngilizce
 
Türkçe
 
P
 
Prevent wastes
 
Atıkları önle
 
R
 
Renewable materials
 
Yenilenebilir malzemeler
 
O
 
Omit derivatization steps
 
Yan ürün oluşumunu engelle
 
D
 
Degradable chemical products
 
Bozunabilir kimyasal ürünler
 
U
 
Use safe synthetic methods
 
Güvenli yapay yöntemler kullan
 
C
 
Catalytic reagents
 
Katalizörler
 
T
 
Temperature, Pressure ambient
 
Çevre sıcaklığı ve basıncında
 
I
 
In-process monitoring
 
Şüreçte izleme
 
V
 
Very few auxilary substances
 
Az yardımcı madde kullanımı
 
E
 
E-factor, maximize feed in product
 
V-Faktörü, Ürün hızını enbüyükleme
 
L
 
Low toxicity of chemical product
 
Daha az zehirli kimyasal ürünler
 
Y
 
Yes it's safe
 
Evet, o şimdi güvenli
 


Bu gösterimin tutması ve başkaları tarafından da kullanılması nedeniyle "Yeşil mühendisliğin ilkelerini" de benzer bir ilkleme ile "IMPROVEMENTS" olarak ifade ettiler[6].  
Yeşil Mühendisliğin İlkeleri
 

 
İngilizce
 
Türkçe
 
I
 
Inherently non-hazardous and safe
 
Doğuştan tehlikesis ve güvenli
 
M
 
Minimize materials diversity
 
Malzeme çeşitliliğini enküçükle
 
P
 
Prevention intead of treatment
 
Arıtma yerine önleme
 
R
 
Renewable material and energy input
 
Yenilenebilir malzeme ve enerji girişi
 
O
 
Output-led design
 
Çıktının sürüklediği tasarım
 
V
 
Very simple
 
Çok basit
 
E
 
Efficient use of mass, energy, space & time
 
Kütle,enerji, hacim ve zamanın etkin kullanımı
 
M
 
Meet the need
 
Gereksinimin karşılanması
 
E
 
Easy to separate by design
 
Kolay ayrılabilir tasarım
 
N
 
Networks for exchange of local mass & energy
 
Yerel enerji ve kütlenin değişimi için ağlar
 
T
 
Test the life cycle of the design
 
Tasarımın yaşam çevrimini test edin.
 
S
 
Sustainability throughout product life cycle 
 
Ürün yaşam çevrimi yoluyla sürdürülebilirlik
 

Böylece İngilizce bilenler yeşil kimya ve mühendisliğin temel ilkelerini "IMPROVEMENT PRODUCTIVELY" olarak kolayca öğrenecek ve hatırlayabileceklerdir.

Biz de İlkleme (akrostiş) yapalım mı?

Sizlerden yukarıdaki yeşil kimya ve mühendisliğin 12 + 12 ilkeleri için ilkleme önerileri bekliyorum. Önereceğiniz ilkleme sözcük, bileşik sözcük veya cümle olabilir. Bu türetmeyi yapabilmeniz için ilkelerin sırasını değiştirebileceğiniz gibi, herhangi bir ilkeyi, anlamını bozmamak koşuluyla yeniden yazabilirsiniz. Böylece bu ilkelerin geleceğin mühendisleri tarafından kolay öğrenilmesi veya hatırlanmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !